Kognitiv belastning och minnets effekt på koncentration

Lärande kan ses som förmågan att komma ihåg kunskap över tid och använda sig av kunskap i nya situationer och kontexter (transfer). Lärande har alltså två aspekter: varaktighet över tid och anpassning i situationen. Om lärande inte har dessa aspekter är det antagligen inte ett riktigt lärande som har skett.

Eftersom lärande ska bestå över tid så kan vi inte uttala oss om eleverna har lärt sig bara för att de klarar av en uppgift under en lektion. När eleverna gör och säger saker på lektionen är det prestationer vi ser, som nödvändigtvis inte är ett lärande. Vi behöver vara tålmodiga och kreativa för att se om prestationerna håller i sig och om eleverna kan tillämpa sina kunskaper i flera situationer, innan vi mer bestämt kan uttala oss om eleverna har lärt sig eller inte. Ett vanligt misstag vi lärare gör är att vi förväxlar prestation med lärande. 

Bakgrund

Teorin om kognitiv belastning bygger på viktiga insikter inom kognitiv psykologi och framför allt på forskning om minnets betydelse för lärande och undervisning. Människans minnessystem består förenklat av tre aspekter: 

 • Uppmärksamhet
 • Arbetsminnet
 • Långtidsminnet

För att vi ska kunna lära oss något behöver vi rikta vår uppmärksamhet mot det, hålla kvar den och ta tillbaka den när vi blir distraherade. Vi kan bara tänka på det vi uppmärksammar och vi kan bara lära oss det vi tänker på. Vårt tänkande sker i arbetsminnet, vilket är begränsat och kräver en stor mental ansträngning. Samtidigt som vi tänker på det vi uppmärksammar plockar vi fram tidigare erfarenheter, minnen och förkunskaper från långtidsminnet som hjälper oss att förstå och skapa mening kring det vi tänker på. 

Ju mer vi redan vet om det vi ska tänka på, desto lättare är det att tänka på det och därmed förstå det. Våra förkunskaper ger oss ett viktigt stöd för att orka fortsätta tänka. Ju mindre vi vet om något, desto svårare har vi att förstå det. En slutsats vi kan dra av detta är att våra förkunskaper är oerhört viktiga för att behålla vår uppmärksamhet, förstå det vi tänker på och att orka fortsätta tänka på det. 

För att göra argumentet ännu tydligare – att våra förkunskaper underlättar tänkandet i nuet – kan vi göra följande experiment. Försök att tänka på sifferkombinationen nedan under 30 sekunder och återge den sedan från minnet.

725190712481291   

Svårt va? Om inte omöjligt.

Om vi nu tar exakt samma siffror, delar upp dem och kopplar dem till våra förkunskaper, så blir det mycket enklare att komma ihåg dem (särskilt om du är historielärare).

1527 1709 1842 1921

(Gustav Vasa blir kung, Slaget vid Poltava, Folkskolan lagstadgas och kvinnlig rösträtt träder i kraft.)

Anledningen till att det är lättare är att komma ihåg siffrorna nu, är att vi har kunskaper lagrade i begreppsmässiga scheman i långtidsminnet. Ett schema är en organisation av kunskaper, ett komplext mönster i minnet av hur idéer hör ihop och är associerade med varandra. Siffrorna får helt plötsligt mening när vi kan koppla dem till annan kunskap. 

Samma sak händer när elever läser eller lyssnar i klassrummet. De kopplar kunskaperna i boken till de scheman som de har i långtidsminnet. Om de inte har förkunskaperna för att förstå texten, överbelastas arbetsminnet eftersom de behöver anstränga sig så pass mycket med att försöka skapa mening, att de antagligen ger upp och börjar tänka på annat. 

För att få en känsla för denna process kan vi göra ett eget experiment och försöka läsa nedanstående text för att sedan återberätta vad den handlar om. 

I sin enklaste form innehåller en exekverbar fil maskininstruktioner för en viss typ av processor, samt data som hanteras av dessa instruktioner. Vissa program innehåller operativsystemsspecifika systemanrop och hänvisningar till programbibliotek, vilka vid exekvering behöver finnas tillgängliga för att programkörningen skall lyckas. I vissa operativsystem innehåller exekverbara binära filer mer information än maskininstruktioner och data. Den första delen av filen brukar då vara en header, som berättar för operativsystemet hur filen skall hanteras, inklusive instruktioner för länkaren, samt hänvisningar (liksom ett register) till andra delar av filen. Det kan också förekomma avlusningsrelaterad information och metadata.

(Wikipedia, sökord: Exekverbar fil)

Svårt det med va?

Räkna gärna hur många av orden du skulle behöva slå upp, som du känner att du inte riktigt behärskar. (Vi räknade till ca 14 ord)

I’ve come to the conclusion that Sweller’s Cognitive Load Theory is the single most important thing for teachers to know.

Tweet, 2017 av Dylan Wiliam

Vilka konsekvenser får då teorin om kognitiv belastning för lärare i klassrummet? Enkelt uttryckt kan vi, inspirerade av David Didau, tänka så här:

Kraven handlar om hur lätt eller svår en uppgift är (kvalitet) för eleven eller hur många uppgifter eller steg (kvantitet) eleven ska klara av att göra. Kraven står i relation till elevens resurser som kan vara dels interna, som förkunskaper, intresse och motivation, dels externa som lärarens förklaringar, stödstrukturer, bildstöd, distraktioner i klassrummet etc. 

Strategier

Teorin om kognitiv belastning är omfattande och komplex, men med det här inlägget vill vi problematisera vikten av gedigna kunskaper för att kunna koncentrera sig på en uppgift. Det finns två övergripande strategier för att hantera kognitiv belastning när det kommer till interna resurser som förkunskaper.

Strategi 1 – Lärarledd undervisning 

Eleven har lite förkunskaper (novis)

 • Explicit undervisning med tydliga lärandemål och framgångskriterier
 • Förklara och repetera viktiga begrepp och färdigheter tills de automatiserats
 • Modellera och ge mycket feedback och uppmuntran
 • Visa elevexempel, göra uppgifter tillsammans i klassen

Strategi 2 – Elevaktiv undervisning

Eleven har mycker förkunskaper (expert)

 • Eleverna arbetar självständigt med problemlösande uppgifter
 • Mer öppna diskussioner där eleverna kan använda begreppen och färdigheterna
 • Ger mindre feedback och uppmuntra eleven att själv utvärdera sitt arbete
 • Mer verklighetsliknande uppgifter som rollspel och projekt

Dessa två strategier är ofta utgångspunkter i en onödigt polariserad debatt, som om det var en fråga om antingen eller. Frågan är dock om inte många elever kommer till lektionen som noviser, så att till en början inleda med en mer lärarledd undervisningen är nog en utmärkt pedagogisk idé.

Slutligen kan vi formulera vårt argument så här: Miljön må vara optimal för lärande i klassrummet. Det finns iPads, informativa filmer, stödstrukturer, korta uppgifter med pauser, stressbollar mm. Men om eleven inte har förkunskaperna för att förstå texten, filmen eller lärarens presentation, kommer koncentrationen snabbt förflyttas till något mer intressant; kanske dagdrömmar, rita streckfigurer i räknehäftet, gå och dricka vatten eller i värsta fall ett kastat suddigum i lärarens bakhuvud.

Fördjupningar 

Cognitive load theory:Research that teachers really need to understand

Teaching Strategies: Cognitive Load Theory, 2 min 55 s

What teachers actually need to know about cognitive load theory

Fundera, förbättra och sprid vidare!

Ps. 

Klicka här för att bli prenumerant.

Klicka här för att besöka vår youtube-kanal.

%d bloggare gillar detta: